Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες των προνομιακών προγραμμάτων, ενημερώσεις λογαριασμών, προσφορές, αναβαθμίσεις και όλες σας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες.


Διεύθυνση Hellenic Radio Services S.A.
Σκουζέ 14, Πειραιάς 18536Τηλέφωνο Τηλ. 210 4184126-7
Fax 213 3333294Email email
mobile@hrsmobile.grΣτείλτε μας τα σχόλια σας